KINEWICHELEN hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, die met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid worden verwerkt. KINEWICHELEN houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten die u als patiënt heeft. Uw gegevens  worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig of wettelijk verplicht is.

KINEWICHELEN verzamelt enkel de gegevens die nodig zijn in het kader van haar professionele activiteiten ten opzichte van patiënten en leveranciers.

Deze gegevens kunnen door de persoon zelf worden meegedeeld of het is ook mogelijk dat de gegevens worden verkregen via daartoe bevoegde personen (bijv. artsen) of voorzieningen (bijv. door de overheid ter beschikking gestelde eHealth-communicatiemiddelen). 

Uw privacy wordt bij onze handelingen  gegarandeerd door deze verklaring, en wordt verder ondersteund door het beroepsgeheim waaraan KINEWICHELEN met zijn interne medewerkers gebonden is.

Deze website en  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

De website van KINEWICHELEN  wordt ontworpen en onderhouden door HVH Systems bv. Omdat de privacy van personen belangrijk is, stelt HVH Systems bv het maximale in het werk om binnen het kader van haar activiteiten de contactpersonen te beschermen. De website van KINEWICHELEN verzamelt geen persoonsgegevens op permanente wijze.  Op de website zelf worden geen persoonsgegevens bewaard. De website is ssl beveiligd (over https://). Als ondanks de maximale maatregelen ter bescherming van de privacy er toch een inbreuk zou mogelijk zijn die veroorzaakt wordt via de website van KINEWICHELEN, dan zal HVH Systems bv dit melden aan de privacy commissie, zodra HVH Systems bv op de hoogte is van de inbreuk. Zeer tijdelijk kan de toegang van een persoon gelogd worden door middel van het IP-adres. HVH Systems bv zal van deze informatie enkel gebruik maken in functie van eventuele nodige controles in verband met beveiliging tegen inbreuken. Zelf houdt HVH Systems bv zich aan de regels om niet onnodig deze informatie te gaan gebruiken of misbruiken. HVH Systems bv verwacht van iedere bezoeker dat hij/zij zich eveneens aan de privacy-regels houdt.

Meer info over het delen van gegevens van de behandelde patiënt:

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).